Op 4 juli 2019 vergadert de gemeenteraad van Uitgeest over de Kadernota 2020-2023. Het college doet in de Kadernota 2020-2023 voorstellen aan de raad voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Volgens de Jaarrekening van 2018 sluit Uitgeest eind 2018 af met een negatief saldo van €1.449.754. De grootste tegenvaller wordt voornamelijk veroorzaakt door te hoge kosten voor de Jeugdzorg. Net als bij andere gemeenten zorgt de Jeugdzorg snel voor tekorten. De gemeenteraad zal de komende periode werken aan 4 prioriteiten, namelijk de herinrichting van De Koog, de herinrichting van het centrumgebied, de bouw van 2 nieuwe scholen en duurzaamheid. Om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, wordt er enerzijds gekeken naar een besparing op de uitgaven en anderzijds naar een verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Bron: OSU