De Jaarrekening 2018 van de gemeente Uitgeest sluit af met een negatief saldo van €1.449.754. De grootste tegenvaller komt vanuit het sociaal domein en wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor Jeugdzorg.

“Net als bij andere gemeenten zorgt de Jeugdzorg in Uitgeest voor tekorten”, aldus wethouder Cees Beentjes (Financiën). Het college doet in de Kadernota 2020-2023 voorstellen aan de raad voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. “We moeten de komende jaren scherp aan de wind zeilen.”

Het college werkt de komende periode vol elan verder aan vier prioriteiten: de herinrichting van De Koog, de herinrichting van het Centrumgebied, de bouw van twee nieuwe scholen en duurzaamheid. “Ondanks de beperkte middelen willen we voorrang geven aan deze prioriteiten. Dit is echt hoog nodig! Uiteraard zijn we ook op andere beleidsterreinen actief, daar is de insteek om met de al beschikbare financiële middelen zoveel mogelijk te realiseren en sluiten we zoveel mogelijk aan bij regionale ontwikkelingen.” Om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, wordt enerzijds gekeken naar een besparing op de uitgaven (onder andere verminderen van subsidies) en anderzijds naar een verhoging van de gemeentelijke belastingen, waaronder de ozb.

Behandeling in commissie en raad: Op 21 mei is er een technische toelichting op de jaarrekening van Uitgeest voor raads- en commissieleden. De commissie bespreekt de Jaarrekening op 13/20 juni en de gemeenteraad op 4 juli.