Een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), een variabel tarief voor restafval en betere voorzieningen voor onder meer GFT en textiel. Met deze maatregelen moet veel meer afval kunnen worden gescheiden door de inwoners.

Het college doet deze voorstellen aan de gemeenteraad in het beleidsplan grondstoffen. De commissie vergadert er 21 mei over.

Afval is grondstof. Bijna alles is nog geschikt voor hergebruik, als het maar goed gescheiden wordt. Verbranden is zonde, kost onnodig geld en bovendien zorgt het Rijk er via belastingtarieven voor dat het alsmaar duurder wordt. Daarom neemt Castricum maatregelen om tot optimaal scheidingsgedrag te komen.

Container voor PMD

Een extra container thuis voor PMD is een van de voorgestelde maatregelen. In de wijk waar ruimtegebrek een rol speelt gaat het om ondergrondse containers. Nu nog wordt het ingezameld via de plastic zakken aan de lantaarnpalen, maar lang niet al het PMD volgt deze route. Een aparte container thuis maakt het een stuk makkelijker om al die verpakkingen apart aan te leveren. Veel inwoners zien hem graag komen, zo bleek uit een enquête over afval vorig jaar.

Maatregelen

De voorgestelde maatregelen zijn er vooral op gericht de service op grondstoffen te verhogen. Bij de milieuparkjes komen voldoende voorzieningen voor papier, textiel en luiers. Voor flatbewoners komt er een GFT-inzameling en bij het afvalbrengstation kan de bezoeker ook spullen voor de kringloopwinkel kwijt.

Variabel tarief restafval

Voor restafval gaat een variabel tarief gelden. Wie goed scheidt en weinig restafval overhoudt, is goedkoper uit dan wie veel restafval aanbiedt. Wie veel luiers of incontinentiemateriaal heeft, kan dit kwijt bij speciale brengpunten of krijgt korting op de afvalstoffenheffing.

Wethouder Paul Slettenhaar: Inzet is dat we drastisch teruggaan in de hoeveelheid restafval die we overhouden. Van 216 kilo naar 30 kilo per persoon per jaar. Een hele opgave, maar ik denk dat het kan en dat het ook moet. Los van de afspraken met het Rijk: we kunnen niet doorgaan met kostbare grondstoffen verbranden.”

Naar verwachting gaan eind dit jaar de veranderingen van de PMD-inzameling in. Tegelijk verandert de afvalkalender: voor zowel PMD als restafval is de inzameling eens in de 3 weken. De variabele afvaltarieven gaan in 2021 in.

Wethouder Paul Slettenhaar: “We gaan het afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk maken. En er is ook een financiële prikkel: wie weinig restafval overhoudt, is goedkoper uit.”

Het grondstoffenplan is te vinden op www.castricum.nl/afval.