Negen van de tien ondervraagde inwoners van Uitgeest vindt afval scheiden belangrijk of zelfs heel belangrijk. Maar wat daarvoor de beste methode is, daarover verschillende meningen.

Vorig jaar is een enquête gehouden onder Uitgeesters waarin werd gevraagd naar hun ervaringen en meningen rond de afvalinzameling. De gemeente verwerkt de uitkomsten in het nieuwe beleidsplan over afval dat nu wordt opgesteld.

Gevraagd naar wat men nu aan afval scheidt, zijn het vooral tuinafval (88% van de deelnemers), glas (83%) en papier (79%). Textiel wordt door minder deelnemers gescheiden (55%) gevolgd door keukenafval.

Voor flatbewoners liggen de cijfers iets anders: 69% scheidt geen keukenafval vanwege ruimte, geuroverlast of ontbreken van een brengvoorziening. Glas (81%), papier en karton (61%) en elektrische apparaten (72%) worden veel beter apart gehouden.

Wat helpt?

De deelnemers aan de enquête zien het liefst verzamelcontainers in de buurt om hun afval beter te scheiden. Dat geldt het sterkst bij degenen die al gewend zijn hun restafval weg te brengen. Voor wie thuis al afvalcontainers heeft, is 37% bereid een extra container voor PMD thuis te krijgen.

Als het gaat om een extra bak thuis voor papier of PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) of een verzamelcontainer in de buurt, dan zijn de voorkeuren ongeveer gelijk verdeeld.

Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deelnemers openstaan voor veranderingen in de inzameling. Het merendeel is ook bereid wat extra moeite te doen voor betere afvalscheiding.

Afval heeft waarde

Afval is vooral grondstof, is het uitgangpunt van de gemeente, zolang je het maar goed scheidt. Verbranden is zonde voor het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle grondstoffen mee verloren. Landelijk is de doelstelling dat in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar overblijft. Op dit moment hebben inwoners van Uitgeest gemiddeld nog 240 kilogram restafval per jaar.

Wethouder Jelle Brouwer geeft aan dat er om die reden veranderingen aankomen in de inzameling.

“Zoals het nu gaat, bereiken we onze doelen niet. Nog steeds bestaat het restafval voor driekwart uit afval dat te recyclen is. We gaan dus volop inzetten op meer afval scheiden. Dat gaan we doen door het scheiden en inzamelen van waardevolle grondstoffen gemakkelijker te maken.”

Aansluiten

De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook afhangen van de woonsituatie. Flatbewoners geven veel vaker aan geen plek te hebben voor een extra container in huis.

Brouwer: “We gaan per wijk kijken naar de beste mogelijkheden. En als mensen door bijzondere omstandigheden met heel veel restafval te maken hebben, kijken we naar oplossingen op maat. Afval scheiden moet uiteindelijk voor iedereen de meest logische keus zijn.”

Grof vuil

Het wegbrengen van grof vuil naar het afvalbrengstation wordt gemakkelijker. De openingstijden gaan beter aansluiten bij de wensen van inwoners. Op termijn is het de bedoeling dat Uitgeesters ook terechtkunnen bij brengstations van andere BUCH-gemeenten.

Het afvalbeleidsplan wordt naar verwachting in april vastgesteld door de gemeenteraad.

Het verslag van de enquête is te vinden op www.uitgeest.nl/afval.